Adres

Van Bavel Advocaten
Bezoekadres:

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Postadres:
Postbus 59747
1040 LE Amsterdam

T: +31 (0)20 31 21 600
info@vanbaveladvocaten.nl
Sitemap

   

Media publicaties

1 | 2

Geheimhoudingsplicht van een advocaat ligt onder vuur
09.03.2013
Staatssecretaris vindt dat procedure opsporing schaadt. Onder de noemer van 'verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit' tracht het ministerie van Veiligheid en Justitie opnieuw het verschoningsrecht van advocaten in te perken. De minsterraad heeft op 25 februari jl. ingestemd met het voorstel. Het wetsvoorstel volgt mede uit de 'constatering' eind 2010 dat advocaten te weinig zouden doen aan de bestrijding van witwassen. Vanuit het ministerie werd toen getracht het Bureau Financieel Toezicht (overheidsorgaan) inzage te laten verkrijgen in advocatendossiers. Ditmaal wordt het over de boeg van de 'effectieve opsporing' gegooid.
Lees verder

Maak advocaat leidend bij fraude
04.02.2013
Fraude binnen ondernemingen is aan de orde van de dag. Indien een bedrijf een interne fraude vermoedt, neemt de ondernemingvaak een forensisch accountant in de arm om een idee te krijgen van wat zich heeft afgespeeld. Ondernemingen en ook fraudeonderzoekers dienen echter rekening te houden met het per 1 januari 2013 in werking getreden wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in verband met aanbevelingen van de Financial Action Task Force.
Lees verder

De geruisloze invoering van de fiscale strafbeschikking
07.07.2011
De invoering van de fiscale strafbeschikking staat op 1 juli 2011 gepland. Na wijziging van art. 76 AWR komt de mogelijkheid van het bestuur van 's Rijks belastingen om een transactie uit te vaardigen op termijn te vervallen. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de gevolgen van de introductie van de fiscale strafbeschikking voor de fiscale strafrechtpraktijk.
Lees verder

Geen uitstel boete voor zwart sparen
05.05.2011
Op 29 april oordeelde de Hoge Raad dat de inspecteur van de Belastingdienst niet kan bepalen dat een verjarings- of vervaltermijn voor het opleggen van een fiscale boete wordt verlengd in samenspraak met de belastingplichtige. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor onder meer personen die tegen de lamp zijn gelopen naar aanleiding van de aan de fiscus aangereikte informatie op microfiches en cd-roms over de door hen aangehouden rekeningen in het buitenland.
Lees verder

Rek meldingsplicht niet onbegrensd op. Werklast melder neemt onevenredig toe.
04.10.2010
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme dienen onder meer adviseurs als accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen in beginsel iedere transactie van hun cliënten te melden waarvan zij aanleiding hebben om te veronderstellen dat die verband houdt met het witwassen of de financiering van terrorisme.
Lees verder

Praktijk forensisch accountant in gevaar
25.02.2010
Uitbreiding van de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties zou de animo om mogelijke misstanden uit het verleden te onderzoeken wel eens drastisch kunnen verminderen.
Lees verder

De Wwft en "forensisch"onderzoek door accountants, recherchebureaus en advocaten - Waar een brief niet al toe kan leiden
02.02.2010
Op 15 januari 2010 zond het Bureau Financieel Toezicht (“BFT”) een brief aan de Minister van Financiën, drs. W.J. Bos.
Lees verder

Europees Hof versoepelt verbod voorwetenschap
14.01.2010
Handel met voorwetenschap is sinds 1989 bij wet verboden in Nederland. Vanaf eind 2005 houdt de verbodsbepaling onder meer in dat het gebruikmaken van voorwetenschap door het verrichten van een transactie verboden is.
Lees verder

Vrijbrief krakers tart eigenaren van vastgoed
22.10.2009
De politie heeft op grond van de Politiewet een algemene bevoegdheid om een einde te maken aan strafbare feiten. Toch bepaalde de Hoge Raad op 9 oktober dat deze bevoegdheid niet geldt voor het beëindigen van het weliswaar beschermde, maar illegaal verkregen huisrecht van krakers.
Lees verder

Dezelfde feiten bij witwassen?
09.05.2008
Wat is de reikwijdte van het verbod op dubbele vervolging van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst? Het Europese Hof van Justitie besliste vorig jaar dat eenzelfde wilsbesluit onvoldoende is om een beroep te doen op ne bis in idem.
Lees verder

1 | 2

 

Strafrechtadvocaat Amsterdam